AKTUALNOŚCI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dodano 27 Aug 2020 przez Marta Wiśniewska

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020 roku.
Sytuacja pandemii i obostrzeń sanitarnych z tym związanych zmieniła naszą rzeczywistość, a tym samym sposób organizacji pracy placówki i pobytu dzieci w przedszkolu, które będą wyglądać inaczej niż w latach ubiegłych.
Informujemy jednocześnie, że w obecnej sytuacji, wymagającej ograniczenia kontaktów społecznych odstąpiono od organizowania zebrań dla rodziców i spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Wyjątkowo odbędzie się spotkanie z Rodzicami dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną edukację przedszkolną w naszym przedszkolu. Na to spotkanie zapraszamy dnia 1 września br. o godzinie 16 30 – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, u której w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych) zgodnie z zasadą „jeden rodzic dla jednego dziecka”. Pozostali Rodzice (dzieci z grup: Motylki, Krasnale, Kotki i Biedronki) wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego pozyskają od wychowawców grup, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poniżej zamieszczamy istotne informacje wynikające z „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 8 w Piekarach Śląskich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 2 lipca 2020 r. (trzecia aktualizacja)
Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6 00 do 16 30
1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
6. Od 1 września przez okres adaptacji (4-6 tyg), przyjmowanie dzieci będzie odbywało się następująco:
- Wejściem głównym do przedszkola wchodzą tylko Rodzice z dziećmi nowo przyjętymi (maluszki). Rodzice z zachowaniem procedur sanitarnych, w małej szatni rozbierają dziecko, przekazują osobie dyżurującej i niezwłocznie opuszczają budynek przedszkola. - Wejściem bocznym (bezpośrednio do dużej szatni ) przyjmowane będą pozostałe dzieci (Motylki, Krasnoludki, Biedronki i Kotki). Rodzice tych dzieci nie wchodzą do budynku. Przekazują dziecko osobie dyżurującej w dużej szatni. Dziecko w szatni pod opieką pracownika przedszkola przebiera się a następnie odprowadzane jest do sali i przekazywane pod opiekę nauczycielowi.
7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione, które muszą być zdrowe.
8. Wskazane są ograniczenia osób mających kontakt z dziećmi, dlatego w miarę możliwości należy ograniczyć liczbę osób upoważnionych do odbierania dzieci (aby nie narażać osób trzecich na możliwość zakażenia COVID - 19).
9. Rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek czekać w wyznaczonym miejscu, przed wejściem do szatni z zachowaniem dystansu 2 m na przekazanie dziecka przez pracownika przedszkola rodzicowi/ prawnemu opiekunowi lub osobie upoważnionej. Dziecko podczas wyjścia z przedszkola ponownie będzie miało mierzoną temperaturę. Rodzice/ prawni opiekunowie po odebraniu dziecka zobowiązani są niezwłocznie opuścić teren przedszkola.
10. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
11. Jeżeli dziecko przejawiać będzie objawy choroby nastąpi izolacja w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 m. odległości od innych osób, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
12. Dzieci w przedszkolu  regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza.
13. Dzieci w przedszkolu nie muszą zakrywać ust i nosa.
14. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie placówki, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
15. W przedszkolu prowadzone jest żywienie dzieci w warunkach higienicznych, zgodnie z zasadami funkcjonowania żywienia zbiorowego. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach.

W związku z zagrożeniem epidemicznym dbając o zdrowie dzieci, Państwa i pracowników przedszkola nie należy do przedszkola przyprowadzać dziecka z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka). Dziecko chore powinno pozostać w domu!


FACEBOOK

Odwiedź nas na facebook'u!